رشد اقتصادی با اقتصاد نوآوری

مبانی نظری اقتصاد نوآوری بر دو اصل اساسی استوار است: نخست اینکه هدف اصلی سیاست اقتصادی باید تحریک بهره‌­وری بیشتر، از طریق نوآوری بیشتر باشد و اصل دوم این که تحریک…

ادامه مطلبرشد اقتصادی با اقتصاد نوآوری