مشاوره مالی و سرمایه گذاری:

ارزیابی استراتژیک و ارزشگذاری

تامین مالی و جذب سرمایه

رایزنی و پیشبرد مذاکرات قراردادی

تهیه و تنظیم اسناد عقود و قراردادهای مربوطه