آموزش و توانمندسازی:

برگزاری جلسات انتقال تجربه

طراحی و برگزاری سمینار و کارگاه های آموزشی

تورهای داخلی و بین ­المللی و نمایشگاه­ی