مشاوره توسعه کسب و کار:

تدوین طرح و مدل کسب و کار

بازاریابی و توسعه بازار

تجاری سازی و برندینگ

ثبت اختراع و مالکیت معنوی

امور حقوقی و قراردادی