انتقال فناوری:

رصد و ارزیابی فناوری

نیازسنجی و ارزیابی فنی-اقتصادی برای رفع نیازهای فناورانه

برنامه ریزی صدور خدمات فنی-مهندسی

مذاکره و انعقاد قراردادهای انتقال فناوری

کنترل و نظارت بر اجرای پروژه ها